ЕСТЬ ВОПРОСЫ? СВЯЗАТЬСЯ

Новости

ANSYS 17.2 Выход новой версии

ANSYS 17.2 Выход новой версии

Шановні колеги! Софт Інжиніринг Груп рада повідомити про вихід нової версії лідируючого програмного забезпечення в області комп'ютерного моделювання для інженерії – ANSYS 17.2. Цей третій і остаточний реліз 17-ї версії, що включає в себе ряд ключових технологій, що забезпечують більш швидку, ефективну та успішну реалізацію концепції розробки продукту на основі моделювання (Simulation Driven Product Development™). У версії 17.2 представлені всі продукти ANSYS, нижче ви знайдете інформацію за основним новим можливостям, які в них реалізовані.

Покращений алгоритм роботи в задачах розробки антен і складних розрахунках електромагнітних полів у 3D постановці

З впровадженням налагодженої взаємодії між модулями ANSYS HFSS™ і ANSYS HFSS SBR+™ (раніше відомим як Вченого) ANSYS 17.2 задає новий стандарт в області розробки антен і вибору їх розташування: конструкція антени, створена в HFSS, легко імпортується в вирішувач HFSS SBR+, побудований на основі методу геометричної оптики (shooting and bouncing ray method), що допомагає істотно скоротити тривалість розробки.

Теплові розрахунки для аналізу електричних машин і електромеханічних пристроїв на ранньому етапі проектування

Розрахунок систем охолодження електричних машин став ще більш швидким завдяки появі можливості спільної роботи модулів ANSYS Maxwell® і ANSYS Icepak®.
Модуль для створення моделей електричних машин ANSYS RMxprt™ тепер дозволяє передавати геометрію і теплові властивості матеріалів, що виключає необхідність завдання температур перед використанням Icepak.

Швидке і точне моделювання процесів горіння в ANSYS тепер стало сумісним з GTSuite 2016

Завдяки новому плагіну програмне забезпечення GTSuite 2016 (розробка компанії Gamma Technologies) стало доступним для спільного використання з ANSYS ChemkinPro, провідним програмним забезпеченням для моделювання складних хімічних реакцій процесів горіння. За допомогою ChemkinPro користувачі GTSuite отримали доступ до докладним і перевіреним механізмів хімічних реакцій, реалізованих у бібліотеці ANSYS Model Fuel Library. Це дає користувачам більше можливостей для оптимізації двигунів внутрішнього згоряння та розрахунку їх ефективністю, питань детонації і шкідливих викидів.

Розробка програмного забезпечення на основі моделювання для систем з особливими вимогами до надійності і безпеки роботи

Технології ANSYS в області розробки програмного забезпечення на основі моделювання (Model-Based Software Development) постійно підтримуються на високому рівні, що задається новими вимогами і стандартами сертифікації для систем з особливими вимогами до надійності і безпеки роботи в автомобільної, залізничної, аерокосмічній та енергетичній галузях. ANSYS 17.2 забезпечує виконання різноманітних вимог до програмного забезпечення на всіх етапах роботи: розробка програмного забезпечення, написання коду, тестування і верифікація. На додаток до мови C, в цілях задоволення вимог стандартів DO178C, IEC 61508, EN 50128 і ISO 26262, ANSYS тепер підтримує сертифікований кодогенератор для мови Ada. В ANSYS 17.2 також включені нові можливості модуля для тестування додатків SCADE Test Environment: автоматизація тестування вбудованих дисплеїв, розширена підтримка апаратно-програмного HIL - hardware-in-the-loop) тестування з можливістю імпорту з системи Veristand, AUTOSAR® виробництва компанії National Instruments, поліпшена інтеграція з інструментами управління вимогами: IBM® DOORS® і Dassault Systèmes Reqtify (Reqtify є торговою маркою або зареєстрованою торговою маркою Dassault Systèmes або її дочірніх компаній на території США і/або інших країн).

Розширені можливості ANSYS AIM в області теплових розрахунків на ранніх етапах проектування і в області взаємодії інженерів в команді

Застосування моделювання на ранніх етапах розробки збільшує ефективність роботи інженерів-конструкторів, так як вони мають можливість приймати аргументовані рішення на основі результатів моделювання, отриманих в самому початку життєвого циклу продукту. При цьому знижується або відпадає необхідність у перепроектуванні на пізніх етапах розробки. Завдяки ANSYS AIM моделювання на ранніх етапах розробки стало доступним для кожного інженера: робота в AIM дуже проста, інтуїтивно зрозуміла і забезпечена підказками, при цьому результати моделювання і раніше точні, а широкий спектр можливостей дозволяє моделювати найрізноманітніші фізичні задачі. AIM також дає багаті можливості для настройки програмного забезпечення під вимоги користувача. В останній версії ANSYS AIM 17.2 проведені поліпшення в області термодинамічних розрахунків на ранніх етапах розробки і взаємодії між інженером-конструктором і звільненим. Інженери з Японії тепер можуть працювати з інтерфейсом рідною мовою.

Вище були висвітлені лише деякі поліпшення, реалізовані у версії ANSYS 17.2, більше інформації про новинки ви можете знайти в документації, що відноситься до конкретних модулів і програм, за наступним посиланням: Информація щодо 17-й версії (ANSYS 17 Release Pages).

Також оновилася інформація про сумісних операційних системах, графічних адаптерах, сторонніх CAD продуктах тощо, які підтримуються ANSYS 17.2. Цю інформацію ви можете знайти за посиланням.

У вас є питання? Ми будемо раді відповісти на всі ваші питання за адресою Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , телефоном 044 494 44 60 або за посиланням.Уважаемые коллеги!

Софт Инжиниринг Групп рада сообщить о выходе новой версии лидирующего программного обеспечения в области компьютерного моделирования для инженерии – ANSYS 17.2. Этот третий и окончательный релиз 17-й версии включает в себя ряд ключевых технологий, обеспечивающих более быструю, эффективную и успешную реализацию концепции разработки продукта на основе моделирования (Simulation Driven Product Development™). В версии 17.2 представлены все продукты ANSYS, ниже вы найдёте информацию по основным новым возможностям, которые в них реализованы.

Улучшенный алгоритм работы в задачах разработки антенн и сложных расчётах электромагнитных полей в 3D постановке

С внедрением налаженного взаимодействия между модулями ANSYS HFSS™ и ANSYS HFSS SBR+™ (ранее известным как Savant) ANSYS 17.2 задаёт новый стандарт в области разработки антенн и выбора их расположения: конструкция антенны, созданная в HFSS, легко импортируется в решатель HFSS SBR+, построенный на основе метода геометрической оптики (shooting and bouncing ray method), что помогает существенно сократить длительность разработки.

Тепловые расчёты для анализа электрических машин и электромеханических устройств на раннем этапе проектирования

Расчёт систем охлаждения электрических машин стал ещё более быстрым благодаря появлению возможности совместной работы модулей ANSYS Maxwell® и ANSYS Icepak®.
Модуль для создания моделей электрических машин ANSYS RMxprt™ теперь позволяет передавать геометрию и тепловые свойства материалов, что исключает необходимость задания температур перед использованием Icepak.

Быстрое и точное моделирование процессов горения в ANSYS теперь стало совместимым с GTSuite 2016

Благодаря новому плагину программное обеспечение GTSuite 2016 (разработка компании Gamma Technologies) стало доступным для совместного использования с ANSYS ChemkinPro, лидирующим программным обеспечением для моделирования сложных химических реакций процессов горения. Посредством ChemkinPro пользователи GTSuite получили доступ к подробным и проверенным механизмам химических реакций, реализованных в библиотеке ANSYS Model Fuel Library. Это даёт пользователям больше возможностей для оптимизации двигателей внутреннего сгорания и расчёта их топливной эффективности, вопросов детонации и вредных выбросов.

Разработка программного обеспечения на основе моделирования для систем с особыми требованиям к надёжности и безопасности работы

Технологии ANSYS в области разработки программного обеспечения на основе моделирования (Model-Based Software Development) постоянно поддерживаются на высоком уровне, задаваемом новыми требованиями и стандартами сертификации для систем с особыми требованиям к надёжности и безопасности работы в автомобильной, железнодорожной, аэрокосмической и энергетической отраслях. ANSYS 17.2 обеспечивает выполнение разнообразных требований к программному обеспечению на всех этапах работы: разработка программного обеспечения, написание кода, тестирование и верификация. В дополнение к языку C, в целях удовлетворения требованиям стандартов DO178C, IEC 61508, EN 50128 и ISO 26262, ANSYS теперь поддерживает сертифицированный кодогенератор для языка Ada. В ANSYS 17.2 также включены новые возможности модуля для тестирования приложений SCADE Test Environment: автоматизация тестирования встроенных дисплеев, расширенная поддержка аппаратно-программного (HIL - hardware-in-the-loop) тестирования с возможностью импорта из системы Veristand, AUTOSAR® производства компании National Instruments, улучшенная интеграция с инструментами управления требованиями: IBM® DOORS® и Dassault Systèmes Reqtify (Reqtify является торговой маркой либо зарегистрированной торговой маркой Dassault Systèmes или её дочерних компаний на территории США и/или других стран).

Расширены возможности ANSYS AIM в области тепловых расчётов на ранних этапах проектирования и в области взаимодействия инженеров в команде

Применение моделирования на ранних этапах разработки увеличивает эффективность работы инженеров-конструкторов, так как они имеют возможность принимать аргументированные решения на основе результатов моделирования, полученных в самом начале жизненного цикла продукта. При этом снижается или отпадает необходимость в перепроектировании на поздних этапах разработки. Благодаря ANSYS AIM моделирование на ранних этапах разработки стало доступным для каждого инженера: работа в AIM очень проста, интуитивно понятна и снабжена подсказками, при этом результаты моделирования по-прежнему точны, а широкий спектр возможностей позволяет моделировать самые разнообразные физические задачи. AIM также даёт богатые возможности для настройки программного обеспечения под требования пользователя. В последней версии ANSYS AIM 17.2 проведены улучшения в области термодинамических расчётов на ранних этапах разработки и взаимодействия между инженером-конструктором и расчётчиком. Инженеры из Японии теперь могут работать с интерфейсом на родном языке.

Выше были освещены лишь некоторые улучшения, реализованные в версии ANSYS 17.2, больше информации о новинках вы можете найти в документации, относящейся к конкретным модулям и программам, по следующей ссылке: Информация о 17-й версии (ANSYS 17 Release Pages)

Также обновилась информация о совместимых операционных системах, графических адаптерах, сторонних CAD продуктах и пр., которые поддерживаются ANSYS 17.2. Эту информацию вы можете найти по ссылке.

У вас есть вопрос? Мы рады будем ответить на все ваши вопросы по ссылке.

Понравился материал? Подпишитесь, чтобы быть в курсе событий

Facebook

Linkedin

Софт Инжиниринг Групп
© 2019 ANSYS | Софт Инжиниринг Групп. All rights reserved
Тел. +38 044 494 4460 | карта сайта

ansys certified channel partner

Search